Viestialiupseerikurssi 2/00

Kurssin aloitusvahvuus oli 85 oppilasta. Kurssin alkamista leimasi joidenkin oppilaiden osalta alku­innostuksen puute, kun valinta kurssille oli tapahtunut vastoin omia odotuksia. Odotukset korjaan­tuivat kuitenkin nopeasti. Kurssin sisällön hahmottuessa ja koulutustavoitteiden selkiintyessä oli jokainen asetellut uudet tavoitteet itselleen. Tämä näkyi selkeästi kurssin yhtenäistymisenä, ryhmä­hengen muodostumisena ja päättäväisinä asenteina päivittäisessä koulutuksessa.

Aliupseerikurssin ensimmäinen jakso toteutettiin kolmen samanlaisen joukkueen kokoonpanossa. Koulutusaiheet olivat kaikille samat, painopiste johtamis- ja kouluttamistaidon perusteissa ja niiden harjoittelussa, taistelu-, asekäsittely- ja liikuntaharjoituksissa. Aselajikoulutuksessa keskityttiin viestimiehen perustietojen ja -taitojen opetteluun. Jakson päättyessä tehtiin valinnat jatko-, erikois-, ja linjakohtaiseen koulutukseen. Valintojen perusteeksi useiden teoriakokeiden lisäksi pidettiin käytän­nön kokeita kouluttamis- ja johtamistaidosta. Suorituksia mitattiin niin väsymyksen kuin pienen paineenkin alla. Uskon, että ainakin nämä koulutustapahtumat jäivät jokaisen mieleen ja jälkikäteen ajateltuna positiivisena kokemuksena.

Valintojen jälkeen aliupseerikurssin toisella jaksolla jatkoi 63 oppilasta. Vahvennusta kurssille toivat seitsemän oppilasta jalkaväen aliupseerikurssilta, joista koulutettiin radiosähköttäjiä tiedustelukomp­panian tarpeisiin. Toisen jakson koulutus toteutettiin joukkotuotannon vaatimusten mukaan linjakokoonpanossa. Koulutuslinjat olivat tele-, sanomakeskus-, valvomo-, radiosähköttäjä- ja liityntäverkkolinja. Koulutuksessa keskityttiin pienryhmissä syventämään aselajitietoja ja -taitoja. Johtamistai­don painopiste oli sodan ajan vaatimusten mukaisissa ryhmien johtamisessa aselajin erikoisvaati­mukset huomioon ottaen.

Uudet ryhmänjohtajat! Aliupseerikurssi on antanut teille hyvät perusteet ja valmiudet toimia ryh­mänjohtajina ja ryhmienne kouluttajina. Käytännön harjoitteluja oman ammattitaidon kasvattaminen alkaa vasta siitä kun saatte omat alokkaat koulutettaviksenne. Valmistautukaa huolella tuleviin tehtä­viinne, alaistenne arvostuksen saavutatte omalla ammattitaidollanne j a esimerkillisellä käytöksellän­ne. Teillä on oikeus olla vaativa johtaja, mutta samalla se velvoittaa teidät oikeudenmukaisuuteen ja tasapuolisuuteen alaisianne kohtaan. Uskon, että johtajakoulutuksen kokemukset ja käytännön har­joittelu antavat hyvän pohjan myös varusmiespalveluksen jälkeisiinkin tehtäviin, joissa vaaditaan organisointi-, suunnittelu- ja ihmisten johtamistaitoja.

Hyvä johtaja kehittää itseään ja omia valmiuksiaan tuleviin haasteisiin, sekä on tarvittaessa valmis kriittisestikin arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehitettäviä ominaisuuksiaan. Johtajuus on jatku­vaa kehittymistä.

Toivotan parhainta menestystä tulevaisuuden haasteisiin ja samalla kiitän henkilökuntaa hyvin tehdystä koulutustyöstä.

Kurssin johtaja
kapteeni Marko Lähteenmäki
(Hurtti-Ukko -lehti 6.12.2000)